KDO JE NUDIL PODPORO OZAVEŠČEVALNI KAMPANJI?

Kdo sodeluje v partnerski mreži kampanje Ne nabavi, popravi?


 

 Združenje SEZAM – Združenje mladih, staršev in otrok

 SEZAM deluje že od leta 1989 naprej. Sprva kot eksperiment, od leta 1990 kot združenje staršev in otrok in od leta 2011 kot Združenje mladih, staršev in otrok. Vloga SEZAM-a se je po 17 letih delovanja na področju dopolnilnih in alternativnih oblik dela z otroki izven institucionalnega prostora, utrdila. Zdaj deluje kot nevladna organizacija v korist in dobro otrok, mladine, staršev in družine. In ima pridobljen status društva v javnem interesu na področju družine in na področju mladine. 

SEZAM  razvija  raznolike programe:

Tak nov program je Sezamov kotiček v Kinodvoru, kjer starši lahko pustijo svoje otroke v varnem okrilju mladih prostovoljcev, študentov, pedagogov, umetnikov in drugih kreativnih mladih ljudeh z idejami, ki znajo pričarati otrokom novi domišljijski svet, ki sprejemajo nove pobude, starši pa gredo lahko v kino.

SEZAM organizira tudi brezskrbne in brezplačne počitnice, mladinske delavnice in prostovoljne tabore, javne prireditve in priložnosti, ki so pomembne za profesionalni in osebni razvoj mentorjev, animatorjev otrok in mladine.

Sezam odpira prostore za mlade: Mladinska postaja Moste se je razvila iz valilnice mladinskih projektov, ki so se samostojno organizirali v nov mladinski center v Ljubljani.

SEZAM organizira  umetniške projekte, inovacije na javnih, urbanih prostorih, na trgih, ulicah in otroških igriščih, na postajališčih, štoparskih mestih, spalnih soseskah, industrijskih in trgovskih centrih, socialne akcije v prostoru, ki opozarjajo na družbene in socialne probleme.

SEZAM prireja tradicionalno enkrat mesečno otroški bolšji sejem na Tržnici Moste v Ljubljani, kjer se srečujejo vsi tisti, ki si izmenjujejo stvari, oblačila, obutev, otroško opremo za otroke. Sejem presega zgolj tržni pomen, saj je prerasel v pomembno nedeljsko prireditev za otroke (lutkovne predstave, delavnice in šaljivi poligoni, srečelovi in tekmovanja). Na poseben način se upira pretiranemu potrošniškemu obnašanju, ki se zajeda v družbene odnose.

SEZAM  je aktiven že več kot 5 let tudi v organizaciji ekoloških  projektov, čistilnih akcij, okoljsko naravnanih akcij proti razraščanju invazivnih tujerodnih vrst. Ravno zaradi aktivne vključenosti na področju okolja in mladih, je v današnji potrošniški družbi prepoznal potrebo po ozaveščanju okoljske odgovornosti predvsem mladih in tudi širše javnosti, kar je skupaj z mrežo organizacij oblikoval v promocijsko kampanjo, imenovano Ne nabavi, popravi.
 

 Zavod Delavnica konceptov

Zavod Delavnica konceptov je združenje posameznikov z interdisciplinarnimi znanji in skupno vizijo, ki temelji na izgradnji ter izboljšavi trajnostne in koherentne družbe.

 

Naša zgodba se je začela s sodelovanjem z Združenjem SEZAM in programom Urbana delavnica, ki s svojo izobraževalno vsebino nudi posamezniku srečanje z orodjem ter izdelovanjem izdelkov iz raznovrstnih predvsem naravnih materialov. Le to se je razvilo v kreativno vzpostavljanje mladinskega prostora, imenovanega Mladinska postaja Moste, kjer se odvijajo mladinske, družbene, socialno in okoljsko zavedne aktivnosti.

Hkrati pa ima Delavnica konceptov tudi podjem imenovan Preoblikovalnica, ki ga upravlja Društvo konceptov, socialno podjetje, ki daje ponovno moč zavrženim predmetom in ljudem, ki jih trg dela ne zazna kot primerne za zaposlitev. Delovanje zavoda temelji na tematikah, kot so družbena in okoljska odgovornost ter socialna nota. Kampanja “Ne nabavi, popravi” je izrednega pomena za Delavnico konceptov, saj zavod s svojimi dejavnostmi v prvi vrsti spodbuja zmanjševanje količine zavrženih predmetov, promovira prekomerno potrošnjo ter skrbi za izgradnjo lokalne skupnosti z uporabo lokalnih znanj.


 

Umanotera | Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

Umanotera se je v dveh desetletjih delovanja skladno s prvotnim namenom – podpreti izvajanje in uresničevanje mednarodno sprejetih načel trajnostnega razvoja – razvila v strokovno organizacijo, ki s promoviranjem novih pristopov stremi k uveljavljanju trajnostnega razvoja v nacionalnih politikah ter vzpostavljanju ravnotežja med delovanjem človeka in nosilno sposobnostjo okolja. Organizirajo različne dogodke, na katerih opozarjajo na probleme s področja trajnostnega razvoja, oblikujejo pobude in odpirajo javne razprave. S soočanjem različnih mnenj, izdajanjem publikacij, poročil in raziskav objavljajo alternative uradnim dokumentom, informirajo in osveščajo ter predstavljajo navdihujoče dobre prakse. V zadnjih letih izvaja predvsem projekte skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri, zelenih delovnih mest, organizacije trajnostnih dogodkov, etične potrošnje, dobrih trajnostnih praks in usposabljanja o trajnostnem razvoju. 

Ker neskončna rast proizvodnje in potrošnje na omejenem planetu pač ni mogoča, moramo prilagoditi načine delovanja in življenje v okvirih nosilne sposobnosti okolja ter pravičnejši porazdelitvi dobrin. Vsak nakup vpliva na življenje ljudi in ostalih živih bitij po vsem svetu ter na stanje planeta, zato spodbujamo k manjši potrošnji, med drugim tudi tako, da se držimo načela »Ne nabavi, popravi«.
 Ekologi brez meja

Njihovo poslanstvo je aktivacija, spodbujanje in sodelovanje posameznikov, skupnosti, politike, industrije, podjetnikov ter raziskovalcev na področju učinkovite rabe naravnih virov, ki prinaša nižje stroške, prihrani energijo in odpira nova, zelena delovna mesta. Zato osveščajo in odpirajo možnosti za zmanjševanje nastajanja odpadkov, ločeno zbiranje ter koristno izrabo materialov in snovi v odpadkih.

Društvo Ekologi brez meja si prizadeva za izboljšanje stanja okolja s poudarkom na učinkoviti rabi virov in strategijah Zero Waste. Ker je praksa popravil in popravljivosti v zatonu, z veseljem podpiramo projekt »Ne nabavi, popravi«.
 Društvo Smetumet

Oh, te prelepe smeti!

Vsaka, še tako nam ljuba stvar, enkrat postane smet.
Bridkost smetišča, breme za naravo, nepravičnost do prihajajočih rodov.
Zavedati se smeti, še preden te nastanejo, razmisliti o možnostih, da jih preprečimo, o njihovi ponovni uporabi, načinu predelave, popravilu, nadgradnji in podaljšanju življenja, je smisel delovanja Smetumet.
Ko stvar enkrat postane smet, iz nje naredimo glamurozen izdelek. Paša za oči, a-ha moment ali nasmešek tistega, ki jo prime v roke.
Modni dodatek, nova funkcija, provokacija, izvirno darilo.
Stališče.

Smetumet so izdelki, izobraževanja in družbene aktivnosti, ki nastajajo iz smeti zaradi smeti. Z igrivo reciklažo in edinstvenim dizajnom.
 Biotehišnki izobraževalni center Ljubljana

BIC Ljubljana je javni zavod, izobraževalna ustanova z več kot 160 letno tradicijo. Center združuje štiri šole: Gimnazijo in veterinarsko šolo, Živilsko šolo, Višjo strokovno šolo in Medpodjetniški izobraževalni center. V okviru naših izobraževalnih programov omogočamo dijakom, študentom in odraslim udeležencem pridobiti poleg splošnega tudi strokovno znanje in kompetence s področij: živilstva in prehrane, veterine, naravovarstva, biotehnologije ter gostinstva in turizma. Odzivajo se na potrebe iz okolja, zato poleg javno veljavnih programov izvajajo tudi druge vrste strokovnega usposabljanja in tečaje.
 Akademija umetnosti, Univerza v Novi Gorici

Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici je mlada in dinamična akademija, ki podpira razvoj študentov, nudi sodoben študij tako z metodami in orodji učenja kakor tudi z izbiro vsebin in mentorjev. Prisegajo na oseben pristop, podpiramo e-učenje, smo intermedijsko naravnani in udejanjamo interdisciplinarno sodelovanje.
 Mladinska Mreža MaMa

Mreža MaMa je organizacija, ki združuje in zastopa organizacije, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov v Sloveniji za namene podpore mladim in njihovega kakovostnejšega preživljanja prostega časa ter boljšega življenja v družbi. Je vključujoča nacionalna mrežna organizacija akterjev mladinskega dela v Sloveniji in skrbi ter zagovarja interese in potrebe mladinskih centrov po Sloveniji. Je učeča se organizacija, ki s profesionalnim pristopom do dela ter družbeno odgovornostjo in proaktivnim delovanjem usmerjenim v vsebino, prispeva k razvoju celotne skupnosti, še posebej za mladega človeka. Vrednote Mreže MaMa: mladost, strokovno znanje, zaupanje, poštenost, motivacija in spoštovanje.Projekt financira Oddelek za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana.